Qurban Antar - Kota Medan

Sapi Jawa

Slide
Sapi Jawa - Tipe A
Rp 14.500.000
Sapi Jawa - Tipe B
Rp 16.000.000
Sapi Jawa - Tipe C
Rp 17.500.000
Slide
Sapi Jawa - Tipe D
Rp 20.500.000
previous arrow
next arrow

Domba Tanduk

Slide
Domba Tanduk - Tipe A
Rp 2.000.000
Domba Tanduk - Tipe B
Rp 2.250.000
Domba Tanduk - Tipe C
Rp 2.500.000
Slide
Domba Tanduk - Tipe D
Rp 2.750.000
Domba Tanduk - Tipe E
Rp 3.000.000
previous arrow
next arrow